پاییز فصل زیبا

ازچشمانت برایم شعری بخوان تا درقافیه های آن گم شوم.....

درد جدایی
ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٢  کلمات کلیدی: تاریک ، ماه زیبا ، پنجره زیبا ، عشق عشق عشق

شبها ؛وقتی که همه ی پنجره ها بسته می شود .....وقتی که همه ی چشمان خسته ی خود را برهم می نهند ......وقتی که هرچه را می بینم ظلمت وتاریکی وتنهایی است به یاد تومی افتم .......بی تو لبخند بی معنی است ....کوچه ها بغض آلود ؛آفتاب خسته وماه خواب آلود است.......شبها وقتی که همه ی پنجره ها بسته می شود به یاد تو می افتم .........