پاییز فصل زیبا

ازچشمانت برایم شعری بخوان تا درقافیه های آن گم شوم.....

راز
ساعت ٧:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٤  کلمات کلیدی: تنهایی ، صداقت ، پاکی

محبوب من.....ای چشمانت زیبا درمن ازاین همه زیبایی چشمانت هذیان است ......سیل  روان نگاه تو همه ی بنیان هستی ام را ویران کرده است......آه ازمن سرگشته که درپی جوهر مقصودتو هستم ........به کجا درپی گمشده ی خود شتابان باشم ........تا اورا پیدا کنم .......محبوب من بی تو من چیستم ؟.........ابری ازاندوه  که قدرت بارندگی نداردویا سرگردان تراز پژواک ؛ انعکاس صدایی تنها در کوه  هستم .......بی تو من خاکستر ی سرد وخاموشم ......واحساس من از زندگی وعشق بی بنیاد است......محبوب من :بدان که اگر من .....ما نشود  ....تنهاییم .........