نفرین برعشق

نفرین بر توای عشق ؛نفرین برتو که هیچ ؛اکسیری نمی تواند زخم روزهای جدایی؛ تو را درمان کند ........وهیچ امیدی ؛در روزهای بی قراری تو سبز نمی شود ........وهیچ گلی؛ در روزهای جدایی پاییزیت ؛عطر آگین نیست .......ای عشق ؛شربت شیرین و گوارای وصال؛ را به دستم دادی وبا افسون تلخ جدایی؛ آن را ازمن گرفتی ......بی تو برایم سخت است ومن تورا می جوئیم .......ای عشق تولدت یعنی تولد تمام ؛ پاکی ها وصداقت ها؛ وروزی من متولد شدم که توزاده شده بودی (برگرفته از نوشته های قبلی ام )

/ 0 نظر / 6 بازدید