چشمان زیبا

این روزها ؛چه روزهای خوبی است....در پاییز.....که در  من وتو گل محبت روئیده است.....ومهربانی های تو مرا سرشار از امید کرده است.......وچشم های تو به من می گفتندکه مرا به خواب ببینی....... محبوب من:چشم های زیبا ی تو سکوت وآرامش را به من آموختند...ومن همیشه در چشمان تو غزل های عاشقانه می بینم.......محبوب من :عشق از چشمان زیبایت می جوشدواز عطر تو لبریز .....وبا روح تو همزاداست و نسیم بوی نفس های تو می دهدوبرق چشمانت زیبایی شب را می شکند ......ومن درحیرت توصیف آن چشمان زیبا هستم.....

/ 0 نظر / 2 بازدید