صداقت

دوست داشتن ؛انسانها ؛عشق می آفریندوعشق صداقت........پس چه خوب است که ؛انسانها در زندگی عاشق باشندتا هیچ وقت دروغ نگویند...........وچه اندوهگینند روزهایی که از خلوص وپاکی عشق خالی باشند......وچه غمناکند شبهایی که از گرمی محبت دوستان تهی .....وچه اندوهگین وخاموشند............ ستاره هایی که دیگر امیدی به طلوع دوباره مهتاب ندارند........

/ 0 نظر / 5 بازدید