هیچ کس عشق را در نمی یابد

این پست با الهام ازشعر استاد سیدعلی صالحی نوشتم

توکه می فهمی.....

هیچ کس عشق رادرنمی یابد.......

همین دیشب بودکه یک ستاره داشت گولم می زد...

خودت که می دانی من ساده ام ومهربان......

پرسیدم چکارم داری؟....

گفت بیا ....خواب عشق را برایت تفسیرکنم....

من نرفتم ....

می دانی چرا؟؟...

سالها پیش خودم را به گرمای نگاه تو فروختم .....همین ...

/ 1 نظر / 24 بازدید