خانه دوست دل است

آرزو دارم من خانه دلم

پرازدوست شود

گوشه ی این خانه

حس خوب دوستی باشد وبس

هرکسی هم که بخواهد

 واردخانه دل بشود

یک سبدعطراقاقی

به من ودوستان هدیه دهد

دوری ازبغض؛ ونگاه هوس؛ وبی رنگی

شرط واردن شدن است

بر در؛خانه ی دل

می نویسم من ...خانه دوست اینجاست

تا که دیگر استادان سخن  نسرایند....خانه ی دوست کجاست

/ 1 نظر / 26 بازدید
یاس

سلام بسیار بسیار زیبا [گل]