خورشید عاشقی من

سلام برتو ای خورشید آسمان عاشقی من ......محبوب من بدان که آفتاب مهربانی تو درآسمان عشقم هرگز غروب نخواهد کرد ومن شعرهای سکوتم را در گوش تو خواهم خواند .........شبها وروزها ی بلند عاشقی ام را به یاد تو خواهم بود وریشه عشقم را درکنار قلب مهربان تو خواهم کاشت تادر عشق تو ذوب وخاکستر شود و من خاکستر آن را به دریا خواهم سپرد تا هیچ وقت غروب نکند.........محبوب من درقلب تو آشیانه ای خواهم ساخت پر از ترانه وغزل وبرایت گلی  خواهم کاشت که ریشه در اعماق قلبم دارد .....من به عشق تو زنده ام وتو بهانه ی من برای زندگی هستی......... (تقدیم به همسر عزیزم )

/ 0 نظر / 6 بازدید