راز

                                                              

محبوب من.....ای چشمانت زیبا درمن ؛ازاین همه زیبایی چشمانت هذیان است ......سیل روان نگاه تو؛ همه ی بنیان هستی ام را ویران کرده است......آه ازمن سرگشته که درپی جوهر؛ مقصودتو هستم ........به کجا درپی گمشده ی خود شتابان باشم ........تا اورا پیدا کنم .......محبوب من بی تو من چیستم ؟.........ابری ازاندوه  که قدرت بارندگی نداردویا سرگردان تراز پژواک ؛ انعکاس صدایی تنهادرکوه  هستم .......بی تو من خاکستر ی سرد وخاموشم ......واحساس من از
زندگی وعشق بی بنیاد است......محبوب من :بدان که اگر من .....ما نشود  ....تنهاییم .........
/ 0 نظر / 5 بازدید