راز قربت

راز قربت را، یاران، در قربانگاه بر سرهای بریده فاش می کنند .....و میان ما و حسین همین خون فاصله است. میان حسین و یارنیز همان خون فاصله بود و جز خون........ بگذار بگویم که طلسم شیطان ترس از مرگ است واین طلسم نیز جز در میدان جنگ نمی شکند. مردان حق را خوفی از غیر خدا نیست و این سخن را اگر در میدان کربلایی جنگ نیازمایند، چیست جز لعقی بر زبان؟... اما ای دهر! اگر رسم بر این است که صبر را جز در برابر رنج نمی بخشند و رضای او نیز در صبراست، پس این سرِ ما و تیغِ جفای تو............(سید مرتضی آوینی)

/ 0 نظر / 6 بازدید