آرزوهای وصال

ای بهار ؛زیبا مرا به سرزمین آرزوها ببر....به رویا ها وشادیها ........به بوی نفس های معشوق ......وبه خنده های روزهای  وصال........به غزل های عاشقانه ...... محبوب ؛من آن عشق آرمانی راکه در دل ومژگان من وتو  آرمیده است دوست دارم ........... با بودن تو روزهایم پرازلحظه های غزل شده است تو احساس گرم؛ من هستی که؛ به واژه عشق معنی می دهد.......من تورا دوست دارم افسون عشق تو مرا سخت مجنون وسرگشته کرده .........تو به من عشق را آموخته ای وچشمان زیبای تو تمام هستی ام ودنیای عاشقی من است ...................................

/ 0 نظر / 7 بازدید