عشق سرد

من عاشق توشدم .....مثل پروانه هایی که به گل عشق می ورزند........ومثل ابرهای پاییزی که عاشق بارندگی اند.......وچون پرندگان که درفصل کوچ عاشق پروازند......وچون درختان که به عشق بهار زمستانهای سرد را سپری می کنند ........آه ای بانوی من :شادیها وغم هایم را برایت می فرستم تا بدانی که درعشق شادی وغم هست........من وقتی که عاشق تو شدم انگشتان دستم تارهایی شدند که بهترین آهنگ عاشقی را برایت می خواتند.......عاشق توکه  شدم ......عشقم........چون عشق ماسه ها برای ساحل ......وچون عشق اسبان برای دودیدن .......وچون عشق مستی که به امید سرگشتگی وشیدایی در عشق آخرین جام را بنوشد ..........

/ 0 نظر / 6 بازدید