نشانی

با هیچکدام از نشانه هایی که می گویم هیچ کس آشنا نیست........من در جاده ها ؛همراه با طعم باران ؛رنگ آفتاب ؛بوی آب ؛زخم جدایی ؛نشانی عشق ؛صداقت پاک عاشقانه ........به سوی مقصد معرفت در حرکت بودم .....از هر سو که می رفتم به دریا می رسیدم وصحرا........وهمراه با زخم هایی که تا بی نهایت درمن بود.........با هیچکدام از نشانه هایی که می گویم آیا کسی آشنا هست .......


/ 0 نظر / 6 بازدید