چکیده ی اشک

توچکیده ی اشکی هستی......... که سکوت سفید صفحه ی

کاغذدفترخاطراتم راآشفته کرده است .....

تو قداست بارانی هستی .........که صبوری وسادگی درعشق

را به من آموخته است .....

راستی ....چه می شود شبی با چشمه ی پاک دل وضویی

دوباره برای عشق بگیریم....

تا دل شب های تاریک گذشته ی جدایی راپرازستاره کنیم .....

 

/ 5 نظر / 23 بازدید
یاس

بسیار بسیار زیبا عالی بود[گل][دست][گل]

ترانه

نــــمی رنجــم اگــر کاخ مــــــرا ویرانــه می خواهـد که راه عشق آری طاقتــــــــی مردانـه می خواهـــد کمی هم لطف بایــــــد گاه گاهی مـــــرد عاشق را پرنـــده در قفس هم باشد آب و دانـــــه می خواهد چــــه حسنِ اتفاقی ! اشتراک ما پریشانــــی است که هم موی تو هم بغض من ، آری شانه می خواهد تحمل کردن قهـر تـــــــو را یــک استکان بس نیست تسلی دادن ایـــــــــن فاجعه میخانــــــه می خواهد اگــر مقصـــــود تو عشق است پس آرام باش ای دل چه فرقی می کنـــد می خواهـــدم او یا نمی خواهد سجاد رشیدی پور

ترانه

منم‏ ‏که‏ ‏شهره‏ ‏ی‏ ‏شهرم‏ ‏به‏ ‏عشق‏ ‏ورزیدن‏ ‏‏ ‏‏ منم‏ ‏که‏ ‏دیــــــده‏ ‏نیالـــــوده‏ ‏ام‏ ‏به‏ ‏بــــد‏ ‏دیـــدن‏ ‏‏ وفا‏ ‏کنیــــــم‏ ‏و‏ ‏ملامت‏ ‏کشیـــــم‏ ‏و‏ ‏خـــوش‏ ‏باشیم‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ که‏ ‏در‏ ‏طـــــــــــریقت‏ ‏ما‏ ‏کافـــــــــری‏ ‏ست‏ ‏رنجیــــدن‏ ‏‏ به‏ ‏پیـــــــــر‏ ‏میکده‏ ‏گفتــــــم‏ ‏:‏ ‏کــــه‏ ‏چیست‏ ‏راه‏ ‏نـــجات‏ ‏ بخــــــــــواست‏ ‏جـــــــام‏ ‏می‏ ‏و‏ ‏گفت‏ ‏:‏ ‏عیب‏ ‏پـــوشیـــــدن‏ ‏‏ ‏‏ مراد‏ ‏دل‏ ‏ز‏ ‏تــــــــــماشــــای‏ ‏بــــــــــاغ‏ ‏عالـــــــــــم‏ ‏چیست‏ ‏؟‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ بدست‏ ‏مـــــــــــردم‏ ‏چشم‏ ‏از‏ ‏رخ‏ ‏تــــــــو‏ ‏گـل‏ ‏چیــــــــدن‏ ‏‏ ‏‏ بـــــــــــه‏ ‏می‏ ‏پرستی‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏نقش‏ ‏خــــــودم‏ ‏زدم‏ ‏بر‏ ‏آب‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ که‏ ‏تــــــــــا‏ ‏خراب‏ ‏کنم‏ ‏نقش‏ ‏خـــود‏ ‏پرستیـــــــدن‏ ‏‏ ‏‏ بـــــــه‏ ‏رحمت‏ ‏سر‏ ‏زلف‏ ‏تـــــــو‏ ‏واثقـــــــم‏ ‏ور‏ ‏نه‏ ‏‏ کشش‏ ‏چو‏ ‏نبود‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏سو‏ ‏چـه‏ ‏سود‏ ‏کوشیـدن‏ ‏‏ عنان‏ ‏به‏ ‏میکده‏ ‏خواهیــم‏ ‏تافت‏ ‏زین‏ ‏،‏مجلس‏ ‏‏ ‏‏ که‏ ‏وعظ‏ ‏بی‏ ‏عملان‏ ‏،‏واجب‏ ‏است‏ ‏نشنیدن‏ ‏ ‏"حافـــظ‏"

ترانه

روم به جـــــــای دگر ، دل دهـــــم به یـــــــار دگر هـــــــوای یـــــار دگــــــر دارم و دیـــــار دگــــــر به دیـگری دهم ایــــن دل كه خوار كــــرده‌ی تست چـــــــرا كـــــه عاشق تـــــو دارد اعتـــــبار دگـــر میان ما و تـــــو نـاز و نیـــــاز بــــــر طرف است به خود تــــو نیز بـــــــــده بعد از ایـــــن قرار دگر خبر دهیـــد به صیــــاد مـــــا كــــــه مـــــــا رفتـیم به فكــــــر صیـــــــد دگـــــر باشد و شـكار دگـــــر خموش وحشی از انــكار عشــق او كایـــــن حرف حكایتیست كـــه گفتــــی هـــــــــزار بـــــــار دگـــر وحشی بافقــی