عاشقانه هایم

عاشقانه های مرا که در؛پرتوقشنگ مهتاب

و؛روی برگ درختان شب بو

و؛درهلهله های آوازمرعان عشق

همراه با پرستوهای مهاجر

برایت می فرستم ....پذیراباش

این زیباترین غزل عشقی ست

که من وتو آن را با جوهر قطرات شبنم

دردفترخاطرات روزگارنوشته ایم

/ 3 نظر / 23 بازدید
یاس

بسیار زیبا [گل]

زیبا

دیری است شیطان فریاد می زند: انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد...