برای یک دوست

ای دوست معنی دوستی را تو می دانی؟؟؟؟؟دوستی یعنی پیوند قلبها وآرامش روحهای سرگردان من وتوست در یک کالبد ......که اگر هر کدام ازما از یکی دور شود اشتیاق ؛دیگری برای دیدار بیشتر شود.....ای دوست ؛چشمهای تو برایم همچون جویباری در کویر وصحرای زندگی جاری است که مرا به امید می رساند.......تو پاییزسبز من بودی در فصل های سال ......چه بگویم که تو می دانی تمام دارایی ام در این دنیا چشمان توست ...... وچشمانم درروزهای جدایی همچنان اشکبار ومن این اشکها را به رسم هدیه تا تولد دوباره ی عشقمان نگه می دارم .......

/ 0 نظر / 5 بازدید