عشق

عشق بیانگر ؛دلبستگی فیزیکی وشخصی متقابلی است ......که دونفر نسبت به یکدیگراحساس می کنند ؛این روزها بسیاری از ما ممکن است درباره ی این نظر که عشق؛ همیشگی است ترددید داشته باشیم .......اما معمولا فکر می کنیم که عاشق شدن از احساسات وعواطف عام انسانی ناشی می گردد ........عشق در بهترین حالت یک ضعف اجتناب ناپذیر ودر بدترین حالت نوعی بیماری تلقی می گردد..........

(آنتونی گیدنز-جامعه شناسی)

/ 0 نظر / 5 بازدید