با تو بودن

تو بگو بامن ........بگو از بودن ورفتن از دلواپسی وسر در گمی .......چگونه می توان عطر گل اقاقی ویاس را در فصل خزان پاییز احساس کرد .......تو می دانی که با تو بودن .....به عرش خدا رسیدن ......پرواز بر ابرهای آسمانی ......با تو بودن یعنی تمام فصل ها زیباست ........با تو بودن یعنی رها از غم وغربت ........تو می دانی که با تو بودن بهانه ی زندگی است............ پس تو این بهانه را از من نگیر ............

/ 0 نظر / 5 بازدید