امید

بنام آنکه ؛نامش امیدی دوباره به دل می دهد ؛ویادش همه ی غم واندوه ها را از دل می زداید....بنام آنکه نامش به واژه عشق معنی می دهد ؛وساحل محبت را به ژرفای دوستی می کشاند .......محبوب من ؛هر روز از خواب پریدن ؛وهر شب با ناامیدی ویاس به خانه بازگشتن آیا این سرنوشت من وتوست ...........................

/ 0 نظر / 5 بازدید