رازجاودانه عاشورا

ای حسین.......خجسته نام ؛خداوندی که تورا آفرید......توکوه عظمت وایثاری ......وروز روشنایی خودرا ازتووام گرفته وشب آرامش را.......وسعت ایثار تورا چگونه بنگارم که هیچ قلمی طاقت نگارش آن را ندارد.......ای حسین محرم وعاشورا  با نام توجاویدان است.....وتوآن نبا عظیمی چگونه؛ تفسیر کنم تورا.......ای جاودانه ی تاریخ ؛مردانگی ؛آزادگی ؛مدیون نام توست........درآن نیم روز عاشورا چه برسر کاروان عشق وایثارگذشت که شیهه ی اسبهای بی سوار سکوت صحرا رادرهم  می نوردید.....ای حسین راز ایثار تو تا ابدیت تاریخ باقی خواهد ماند چرا که تمام (ایمان) به پیکار (شرک) رفته بود وتو آن (ایمان) هستی.......

/ 0 نظر / 5 بازدید