خاطرات بارانی

باران ؛چشمانم باز باریدن گرفته .......وپنجره خاطراتم باردیگر ترانه هایی را که بر روی شیشه ی آن نوشته شده است را تر کرده است .......باز هم اندوه آهسته آهسته به خلوتم سرک می کشد.....ووارد تنهایی ام می شود.....گویی قصد تلافی روزهای دلخوشی را که با حضور تو داشتم را دارد.......نمی دانم شاید چشمانم کم سو شده ومن از پشت پنجره مه گرفته ی خاطراتم تورا نمی بینم که در زیر باران چشمانم به نظاره ی من ایستادی ..........

/ 0 نظر / 5 بازدید