همرنگ غروب

عشق ودلدادگی آمدو به جان من آتش زد ودیدگانم را درفراق محبوب گریان کرد ........عشق آمد واشک وگلهای امید وصل من شکوفاشد.........اماغم عشق آمد ودرخلوت شبهای پاییزی من جای گرفت ......وشهد زیبای وصال را بر دل ویرانم زد........آه ای دل غم زده من از درد وغم چه کم داشتی که به افسون عشق گرفتار شدی؟؟؟؟؟؟........واین روزها  دل سرگشته من احساس غریبی دارد.........گاهی پاییزی وزردو.......گاهی بهاری وبارانی......وگاهی همرنگ غروب می شود...... وگاهی همرنگ دلتنگی های دوری تو.........

/ 0 نظر / 2 بازدید